Gandaki Medical College
Teaching Hospital & Research Centre (P) Ltd.


कक्षा संचालन सम्वन्धमा ।

BSc. Nursing, BNBDS को कक्षा यही मिति २०७५ पुष १ गतेबाट संचालन हुने व्यहोरा सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुमा जानकारी गराइन्छ ।

कलेज प्रशासन