Gandaki Medical College
Teaching Hospital & Research Centre (P) Ltd.


निशुल्क सेवामा समर्पीत !

निशुल्क सेवामा समर्पीत !

संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत २०७५ सालको माघ महिना भरी यस अस्पताल भित्र संचालित सम्पूर्ण विभागका OPD टिकट निशुल्क गरिएको ब्यहोरा सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

                                                                                                      अस्पताल प्रशासन